raw]

Kinderalimentatie

De hoogte de van de kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. Alimentatie is een financiële bijdrage van de ene ouder aan de andere ouder, die toekomt aan de kinderen.

Voor de behoefte van de kinderen wordt aan de hand van Nibud-normen vastgesteld hoe hoog de dagelijkse kosten van de kinderen zijn. De behoefte is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, bijvoorbeeld of deze 18 jaar of jonger/ouder zijn en dus voor de wet volwassen, en het gezinsinkomen tijdens het huwelijk of samenleven. Hier wordt allemaal rekening mee gehouden.

Ouders moeten vervolgens naar rato van hun draagkracht financieel bijdragen in de kosten van de kinderen. In de regel betaalt de ouder waar de kinderen niet wonen een kinderalimentatie aan de andere ouder. De draagkracht van de ouders wordt berekend aan de hand van een vaste formule met behulp van forfaitaire bedragen. Daarnaast betaalt een ouder nooit meer kinderalimentatie dan zijn draagkracht toelaat.

Ook de zorgregeling heeft invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. De feitelijke zorgverdeling leidt er immers toe dat de ouder, waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, minder kosten heeft, omdat de andere ouder daar in natura in voorziet. De kosten die een ouder maakt voor de tijd dat een kind bij hem verblijft, komen als zorgkorting in mindering op de kinderalimentatie. Voor het berekenen van de zorgkorting wordt een vuistregel gehanteerd gebaseerd op een percentage van de behoefte en het aantal dagen dat een kind gemiddeld bij de ouder verblijft die kinderalimentatie is verschuldigd.

Partneralimentatie

Partners kunnen elkaar partneralimentatie verschuldigd zijn ingeval een huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt. Als een voormalig partner te weinig inkomen heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, is de andere partner alimentatie verschuldigd.

Ook de partneralimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht en financiële situatie van de alimentatieplichtige. Bij het berekenen van de draagkracht voor partneralimentatie wordt meer dan bij kinderalimentatie gekeken naar de lasten die de alimentatieplichtige heeft.

Relevante lasten zijn onder meer woonlasten, ziektekosten en schulden. Voormalig partners hebben een inspanningsverplichting inkomen te verwerven om zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Berekening alimentatie

De advocaten van Bijl & Kroon advocaten hebben veel ervaring in het adviseren en procederen in alimentatiezaken. De hoogte van de verschuldigde kinder- of partneralimentatie kunnen wij voor u berekenen. Neem contact op voor een familierecht advocaat!

Ook kunnen we beoordelen of een eerder vastgestelde alimentatie in aanmerking komt voor een wijziging.

Afspraak maken
of bel 06-11091928

[/raw]

Tijdelijk gratis kennismakingsgesprek

Ervaring met veel familierechtzaken: echtscheiding, alimentatie, omgang, gezag, ondertoezichtstelling (OTS), mediation, familierecht

Advocaat alimentatie - Tijdelijk gratis kennismakingsgesprek
Afspraak maken
of bel 06-11091928

Veelgestelde vragen

Kan ik de hoogte van de alimentatie wijzigen?

De wet voorziet in de mogelijkheid om de alimentatie aan te passen. Artikel 1:401 BW bepaalt dat een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst betreffende levensonderhoud door een rechterlijke uitspraak kan worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer zij nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen.

Een wijziging van omstandigheden kan zich voordoen als één van partijen meer gaat verdienen of juist in inkomen achteruit gaat door bijvoorbeeld ontslag. Ook wijziging in de gezinssamenstelling of toelating tot de schuldsanering kunnen een relevante wijziging opleveren.

Een rechterlijke uitspraak kan ook worden gewijzigd of ingetrokken, indien deze niet aan de wettelijke maatstaven voldoet, omdat bij de uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Een afspraak over alimentatie in een convenant kan tevens worden gewijzigd of ingetrokken, indien deze is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.

Partijen kunnen overigens bij convenant de mogelijkheid tot wijziging van partneralimentatie op grond van een wijziging van omstandigheden uitsluiten. Dat gebeurt meestal in een echtscheidingsconvenant. Ook ingeval van een wijziging van omstandigheden kan de partneralimentatie dan niet gewijzigd worden. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen kan van zo’n niet wijzigingsbeding worden afgeweken.

Alimentatie wordt het meest aangepast ingeval van wijziging van omstandigheden. In de regel gebeurt dit door een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank. Hiervoor is een advocaat nodig.

Wat houdt de indexering van alimentatie in?

Jaarlijks verandert de hoogte van de alimentatie vanwege de wettelijke indexering. Op basis van artikel 1:402a BW worden vastgestelde bedragen aan kinderalimentatie en partneralimentatie jaarlijks van rechtswege geïndexeerd met een door de Minister van Justitie vast te stellen percentage. In 2019 was de indexering 2%. De indexering gaat in op 1 januari van het jaar nadat de alimentatie is vastgesteld.

Bij overeenkomst en bij rechterlijke uitspraak kan de jaarlijkse indexering geheel of voor een bepaalde tijd worden uitgesloten. Partijen kunnen ook afwijkende afspraken maken over de hoogte en de wijze van indexering. Is niets vastgesteld over de indexering dan is de wettelijke indexering van toepassing. Het vastgestelde bedrag aan alimentatie neemt dan ieder jaar iets toe.

Hoe lang ben ik partneralimentatie verschuldigd?

Partijen kunnen samen afspraken maken over hoe lang iemand partneralimentatie betaalt. Ook is het mogelijk om de rechter te vragen om nihilstelling of limitering van de alimentatie. Als er geen afspraken zijn gemaakt over een termijn en als de rechter hierover niets heeft besloten geldt als uitgangspunt een termijn van twaalf jaar. De alimentatieverplichting eindigt dan van rechtswege na het verstrijken van een termijn van twaalf jaar. De termijn vangt aan op de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Heeft en een huwelijk korter geduurd dan vijf jaar en zijn uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren, dan geldt een andere termijn. De duur van de alimentatieverplichting is in dat geval gelijk aan de duur van het huwelijk.

Hoe lang ben ik kinderalimentatie verschuldigd?
De verplichting om bij te dragen in de kosten van de kinderen eindigt niet als een kind meerderjarig wordt. Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen tot zij de leeftijd van een en twintig jaren hebben bereikt. Als eerder een bedrag aan kinderalimentatie is vastgesteld dan geldt dit bedrag op het moment dat het kind meerderjarig wordt als onderhoudsbijdrage voor de jongmeerderjarige. Als een kind een en twintig wordt, komt de alimentatieverplichting voor ouders te vervallen. Ook als een kind eerder volledig kan voorzien zijn kosten, omdat het kind bijvoorbeeld is gaan werken, is geen alimentatie meer verschuldigd.
Stopt de alimentatie als mijn ex-partner opnieuw gaat samenwonen?

De wet bepaalt dat een alimentatieverplichting jegens een voormalig echtgenoot van rechtswege eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap zal dit weinig problemen geven. Dat is echter anders als een voormalig echtgenoot gaat samenwonen. Wanneer is dan namelijk sprake van een samenwonen “als waren zij gehuwd”? In de rechtspraak is vastgesteld dat dit het geval is als voldaan is aan vier voorwaarden. Er moet sprake zijn van een duurzame affectieve relatie, met elkaar samenwonen, een gemeenschappelijke huishouding en een wederzijds verzorgen.

Het is aan de alimentatieplichtige om te stellen en te bewijzen dat zijn voormalig echtgenoot samenwoont “als waren zij gehuwd. In de praktijk blijkt dit lastig te zijn. De meeste geschillen doen zich dan ook voor rondom de vraag of iemand samenwoont “als waren zij gehuwd”.

Heb ik een advocaat nodig voor een alimentatieprocedure?
In veel gevallen is het verstandig om bij geschillen over alimentatie een advocaat te raadplegen. Bij alimentatieprocedures bij de rechtbank is het verplicht om een advocaat in te schakelen. Er is een advocaat alimentatie nodig om de zaak aan de rechter voor te leggen. Zonder advocaat kan niet geprocedeerd worden.

Advocaat alimentatie - Gratis kennismaken

Gratis kennismaken

Bel gratis de familierecht expert 06-11091928

Direct afspraak maken